مسئولان ظرفیت پذیرش نمایش‌های انتقادی نسبت به جنگ را نداشته‌اند