علی موذنی در نویسندگی رویکردهای مختلفی همچون داستان نویسی، نمایشنامه نویسی، فیلمنامه نویسی، نقد و فیلم سازی را تجربه کرده است که حاصل این همه، به وجود آمدن آثار مختلف در قالب های مورد اشاره است .محتوای آثار او را موضوع ها و مضمون های اجتماعی، دینی و مذهبی تشکیل داده است. نگاه متفاوت او در نوع روایتِ محتواهای گوناگون به شدت تجربی و در خور توجه است و همین ویژگی حتی در برخورد با موضوع های جنگی، او را در جرگه ی داستان نویسانی قرار داده که برای فرم اهمیت ویژه قائلند. جوایز متعدد در عرصه های گوناگون نشان از توجه ویژه ی منتقدان به آثار اوست.