علی موذنی

          ریتم

 

           تشخیص ریتم درست یک امر ناخودآگاه است و تقریبا در همه  با سلیقه های مختلف با کمی بالا پایین و کمی تفاوت یکسان عمل می کند ، برای همین است که مثلا همه با دیدن یک فیلم ممکن است به هیجان بیایند یا بر عکس ، خسته و بی حوصله شوند ، چرا که ریتم عنصری اساسی و تعیین کننده در پذیرش یا رد هر اثر هنری است . ریتمِ مناسب نجات دهندۀ  یک اثر است و ریتم نامناسب عامل شکست . من هم مثل همه به طور طبیعی ریتم را از آثاری که خوانده ام یا دیده ام ، آموخته ام ، اما یک نکتۀ مهم وجود دارد و آن این که  من به عنوان یک متخصص وظیفه دارم  ابزار کارم را از سطح نا خودآگاهی به سطح خودآگاهی برسانم و برآن مسلط شوم. این وظیفۀ من است که فکر کنم مخاطب من کجا و کی ممکن است کسل شود .  مراقبت من وقتی نتیجه می دهد که ریتم را بشناسم و از آن به جا استفاده کنم ، فرقی هم نمی کند ، چه در داستان چه در فیلم. ریتم عنصر مسلطی است که از ساز و کار و عملکرد درست و به جای سایر عناصر به دست می آید …