علی موذنی

 

ذاتِ شخصیت داستانی

 

هر شخصیت داستانی رنگ و بویی از واقعیت دارد، اما همین که وارد عالم واقع نمای داستان شد، از اساس با اصل متفاوت می شود. واقعیت اصلی این است که شخصیت های هیچ داستانی رونوشتی برابر اصل نیستند. یک شخصیت داستانی اعم از زن یا مرد می تواند مجموعه یا ملغمه ای از چندین شخصیت واقعی باشد. شخصیت های داستانی، حاصل یک ذهن خلاقند که از تکه پارچه های مختلف توانسته یک لباس متناسب ارائه دهد. یاد این جمله آلن رب گریه افتادم که می گوید همه این شخصيتها، چه حقیقی چه خیالی، دنیای مرا می سازند. مهم نیست که کدامشان به دنیای تجربی من تعلق دارند و کدامشان حاصل تخيل من اند. راستش، غمگین می شوم اگر مجبورم کنید که شخصیت های تخیلی و واقعی را از هم تفکیک کنم.