دوستی

دوستی

انتشارات برگ، چاپ اول، 1373

در بازار موجود نیست
بشارت

بشارت

انتشارات محراب اندیشه، چاپ اول، 1373

در بازار موجود نیست
دوستی

دوستی

انتشارات سوره مهر، چاپ سوم، 1389

خرید اثر
کشتی به روایت طوفان

کشتی به روایت طوفان

انتشارات مدرسه، چاپ چهارم، 1378

در بازار موجود نیست
چهارفصل

چهار فصل

انتشارات کتاب طه(مؤسسه فرهنگی طه)، چاپ اول، 1383

این مجموعه داستان شامل چهار داستان بلند "کشتی به روایت طوفان" ، "دوستی" ، "سِفر ششم" و"بشارت" است.

خرید اثر
سفر ششم

سِفر ششم

انتشارات محراب اندیشه، چاپ اول، 1373

در بازار موجود نیست
کشتیبان دوست

کشتی بان دوست

انتشارات کتاب نیستان، چاپ دوم، 1396

این مجموعه داستان شامل دو داستان بلند "کشتی به روایت طوفان" و "دوستی" است.

خرید اثر
موسای عیسی

موسای عیسی

انتشارات کتاب نیستان، چاپ دوم، 1394

این مجموعه داستان شامل دو داستان بلند "سِفر ششم" و "بشارت" است.

خرید اثر