بیگانه

بیگانه

تله‌فیلم بیگانه، سیما فیلم، ۱۳۸۰

تله فیلم

تفتیش

تله‌فیلم تفتیش، سیما فیلم، ۱۳۸۳

هفتاد و سومین تن

هفتاد و سومین تن

تله‌فیلم هفتاد و سومین تن، شبکه دو، ۱۳۸۲

تله فیلم آپارتمان

آپارتمان

تله‌فیلم آپارتمان، سیما فیلم، ۱۳۸۴

یک پله پایین تر

یک پله پایین تر

تله‌فیلم یک پله پایین‌تر، شبکه یک، ۱۳۸۷

یک گوشه ی پاک و پرنور

یک گوشه ی پاک و پرنور

تله‌فیلم یک گوشه ی پاک و پر نور، شبکه یک، ۱۳۸۷