در نمایشگاه مجازی کتاب فعالیت های فردی ناشران تبدیل به حرکت جمعی شده است